ZpětÚvodní strana » Správa budov » Správa jednotlivých bytových jednotek

Správa jednotlivých bytových jednotek

TECHNICKÉ SLUŽBY

 1. Smluvní zajištění pravidelného úklidu společných částí v domech.
 2. Zajištění výkonu čtení měřidel
 3. Poskytnutí všech důležitých informací a kontaktů majitelům; označení nemovitostí
 4. Zajistit v každém bytě ve vlastnictví informaci pro nájemce o zajištění nepřetržité havarijní služby
 5. Smluvní zajištění stále nouzové služby řemeslnických činností ( voda, plyn, el.energie, atd.)
 6. Smluvní zajištění elektronické bezpečnostní služby, zahrnující vnitřní napojeni na kontrolní panely centrální bezpečnostní služby; smluvní zajištění bezpečnosti a ochrany
 7. Vzhledem k technickému stavu nemovitostí navrhnutí případných oprav, úprav nebo rekonstrukce včetně speciálního odhadu nákladů;
 8. Předložení názoru nebo záměru majitelů jednotek nebo nájemníků nebo pronajímatele nebytových prostor o stavebních úpravách jejichž rozsah nepřesáhne povinnost oznámení podle Stavebního zákona anebo úpravy vyžadující stavební povolení či ohlášení
 9. Jednání a případné uzavření pojištění spravovaných nemovitostí, včetně zastoupení majitelů při likvidaci pojistné události
 10. Zajistit provoz bytů, příp. nebytových prostorů ve vlastnictví v souladu s účelem, ke kterému jsou stavebně technicky určeny podle kolaudačních rozhodnutí, včetně uzavírání a plnění smluv pro průběžnou dodávku potřebných služeb souvisejících s nájmem, a to zejm. dodávky vody, elektřiny, zemního plynu, k provádění běžné údržby a oprav, k odstraňování příp. havárií.
 11. Zastupovat majitele při uplatňování nároků z titulu odpovědnosti za vady vůči příslušným zhotovitelům děl, která jsou součástí spravovaných bytů či nebytových prostor ve vlastnictví
 12. Vybavit případně dovybavit bytovou jednotku zařizovacími předměty po odsouhlasení si nákladů s majitelem

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

 1. Vyúčtovávat, vybírat a vymáhat od nájemců a ostatního spravovaného majetku nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním spravované nemovitosti včetně poplatku nebo úroku z prodlení
 2. Předávat byty, příp. nebytové prostory ve vlastnictví a jejich příslušenství nájemníkům a zajistit jejich řádné převzetí při ukončení nájmu
 3. Měnit úhrady za nájemné z bytových jednotek ve vlastnictví, případně dalších prostor ve vlastnictví, připouští-li to výslovně právní předpis či nájemní smlouva
 4. Peněžitá plnění podle uved. smluv bude provádět majitel na základě písemných vyúčtování dodavatelů či poskytovatelů služeb. Tato vyúčtování se správce zavazuje majiteli předat vždy nejpozději do 7 pracovních dnů poté, co budou doručena správci 

ÚČETNICTNÍ A EKONOMICKÉ SLUŽBY

 1. Vést pro majitele účetní evidenci svěřeného majetku v rozsahu podle obecně závazných právních předpisů
 2. Vést evidenci veškerých pohledávek
 3. Vést evidenci nájemců jednotlivých bytů, příp. nebytových prostorů ve vlastnictví
 4. Uplatňovat v zastoupení mandanta včas jeho právní nároky přímo související s majetkem spravovaným podle této smlouvy tak, aby nedošlo k jejich promlčení
 5. Podávat v zastoupení majitele přiznání k dani z nemovitostí ohledně bytových jednotek a podávat v zastoupení mandanta přiznání k dani z příjmu ohledně výnosů z majetku jejž správce spravuje

PRÁVNÍ SLUŽBY

 1. Uzavírat s nájemci nájemní smlouvy předem odsouhlasené majitelem a to za obvyklých podmínek v síle správce
 2. Sjednávat s nájemci bytových jednotek ve vlastnictví, příp. ostatního spravovaného majetku nájemné a úhradu za plnění (služby), poskytovaná s jejich užíváním v rámci platných právních předpisů. Pokud jsou tyto úhrady stanoveny obecně závazným cenovým předpisem, pak jen v jeho rámci. Nájemné bude sjednáno vždy ve výši alespoň odpovídající obvyklému nájemnému za srovnatelné byty v místě a čase uzavření příslušné nájemní smlouvy, výše obvyklého nájemného
 3. Uplatňovat v zastoupení majitele jeho nároky ke společným částem objektů s byty ve vlastnictví a k pozemkům, na nichž jsou tyto objekty postaveny, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, z uzavřených smluv i z případných reliktních jednání, zastupovat majitele v plném rozsahu
 4. Zastupovat majitele na základě jeho předchozího písemného souhlasu ve stavebních řízeních ohledně předmětných bytů ve vlastnictví a nebytových jednotek ve vlastnictví a společných částí objektu, v němž se nachází

Správa jednotlivých bytových a nebytových jednotek je určena pro majitele nemovitostí (bytů, obchodních a kancelářských prostor), kteří nechtějí mít starosti s jejich správou. V rámci této služby nabízíme tento komplexní servis.

© 2021, FOREKA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | Vytvořeno na systému RealBrána | XHTML 1.0 | CSS 3 | RB reality